H́nh ảnh sinh hoạt Hội Thánh Lincoln

Text Box: Text Box: HOÄI THAÙNH TIN LAØNH LINCOLN
Text Box: 1440  WEST “A” STREET LINCOLN. NE 68522
Text Box: Text Box: Sinh hoạt hằng tuần:  

Thứ bảy 19:00  Hiệp nguyện tại tư gia tín hữu

Chúa nhật: 9:30-10:15 Cầu nguyện & các lớp học KT 

10:30-12:00 Thờ phượng Chúa chung

Bài giảng mới: Thiên Nhiên giảng luận

Text Box:

Bầu trời giải tỏ công việc tay Chúa làm” Thi Thiên 19:14

2:13

Câu gốc thiếu nhi:

http://nhactinlanh.com/

 

(không phải tài liệu của H.T Lincoln)